Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Přátelství 10 > Základní informace pro nové majitele bytů v tomto domě

Základní informace pro nové majitele bytů v tomto domě

Gratulujeme všem, kteří jste se stali vlastníky bytu v domě Přátelství 10! Srdečně Vás tímto vítáme v našem společenství a přejeme Vám, aby se Vám v tomto domě dobře a klidně bydlelo! Přečtěte si prosím následující důležité informace!

  Základní informace pro Vás: 

Vznikem vlastnictví bytu v tomto domě jste se podle zákona stali členy společenství vlastníků jednotek. Z této skutečnosti pro Vás vyplývají určitá práva a povinnosti, která jsou podrobně vypsána ve stanovách společenství. Tento dokument je závazný pro všechny členy společenství vlastníků jednotek. Úplné znění stanov je umístěno na webových stránkách společenství.

 Statutárním zástupcem společenství je výbor společenství. Kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete v sekci Výbor SVJ > Vedení SVJ, případně v sekci Nástěnka > Důležitá telefonní čísla

Rád bych Vás tímto upozornil na Vaše základní povinnosti po vzniku vlastnictví bytové jednotky v domě:

-        oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky.  (viz. stanovy, čl. 7, odst. 2., písm. j/)

-        oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  (viz. stanovy, čl. 7, odst. 2., písm. k/)

-       podle rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek z roku 2007 informovat výbor o stavebních úpravách v bytové jednotce před jejich započetím

 

Zásahy do nosných stěn domu

 Upozorňuji všechny majitele bytů, že zásahy do nosných stěn domu (např. probourání dveřního otvoru) podléhají schválení stavebního odboru Městského Úřadu v Chebu!

Takové zásahy by mohly narušit statiku domu a i podle stavebního zákona je nutné, aby byly provedeny s vědomím statika a pod odborným dozorem.

Pokud již někdo provedl takový zásah bez předchozího ohlášení, prosím aby dal tuto věc dodatečně a neodkladně do pořádku!

V případě podezření budeme nucení žádat stavební úřad o přezkoumání celé záležitosti, protože takové nezodpovědné chování ohrožuje ostatní uživatele bytů.

 

Zásahy do topného systému 

veškeré zásahy do topného systému (např. výměna nebo demontáž radiátorů) musí být hlášeny správci objektu - firmě Marketa-Remone s.r.o.!

Také upozorňuji, že v případě výměny starých radiátorů za nové, musí být velikost nových radiátorů v souladu s předepsanou normou! S touto normou je také obeznámen správce objektu.

 Odůvodnění: Správce smluvně zodpovídá za správný provoz topného systému. Po každém zásahu do topného systému je nutné provést jeho kontrolu, případně regulaci. Hlášení zásahů do topného systému je také nutné kvůli koordinaci těchto zásahů a předcházení haváriím.

Rozvody topného systému jsou součástí společných prostor domu!

Osazení nesprávné velikosti radiátorů může poškozovat ostatní uživatele bytů z hlediska naměřené spotřeby tepla!

 

předseda výboru